ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ВАЛЕО ТРАВЪЛ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УСЛУГИ

Публикувани на 25.06.2020

 

ОБХВАТ

С тези Общи условия се урежда предоставянето на услугата туристически пакет за групи или индивидуално, както и предоставянето на индивидуални услуги – хотелско настаняване от „ВАЛЕО ТРАВЪЛ” ООД, с ЕИК 131486487, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Боянски Водопад № 12, бл. 26, тел: 02-866-16-49; 02-963-09-09е-mail: [email protected], [email protected], уебсайт: https://niamavreme.bg/ - където може да намерите всякаква информация за дружеството, общите условия, договори и др.

 

Общи понятия:

В текстовете на Общите условия по-нататък “ВАЛЕО ТРАВЪЛ” ООД се представя като „ТУРОПЕРАТОР“, а потребителите на услугата туристически пакет, независимо дали става дума за групи или индивидуално – „ПОТРЕБИТЕЛ“.

Сайт - интернет ресурс, достъпен чрез домейни valeotravel.net и niamavreme.bg, собственост на и администрирани от „Валео Травъл” ООД, с ЕИК 131486487;

Браузър - софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация;

Клиент/потребител/купувач – е физическо или юридическо лице, което използва предоставяните от Туроператора туристически услуги, чрез подписване на туристически договор;

Интернет портал - цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Туроператора или на други сървъри извън контрола на последния;

Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Продажна цена е обявената до всяко предложение за туристическа услуга цена, в български лева, включваща данък добавена стойност, освен изрично описаните допълително в офертата услуги, невлизащи в обявената цена.

Индивидуален договор се сключва между ТУРОПЕРАТОРА и един или няколко от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, като е възможно да се сключи и в полза на потребителите от трето лице. В него се съдържат условията на офертата, по която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал услуги, заедно с потвърждаващ имейл (съдържащ броя ваучери за основен пакет и допълнителни услуги, ако потребителят е избрал такива) и други специфични изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Индивидуалният договор се допълва от настоящите Общи условия (ОУ).

Терминът „Екскурзия“ в туристическата програма означава, такъв туристически пакет, при който индивидуални и/или група туристи посещават едно или няколко населени места с цел опознаване на културно-историческото наследство на съответната дестинация/и и нощуват в едно или няколко населени места, със/без включено екскурзоводско обслужване.

Терминът „Почивка“ в туристическата програма означава, такъв туристически пакет, при който през значителна част от периода туристът е настанен на едно място за настаняване в едно населено място с цел почивка, без задължително екскурзоводско обслужване и с възможност за допълнителни туристически услуги с цел опознаване на близки населени места. 

 

ПУБЛИЧНА ОФЕРТА

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез свои агенти предоставя предварителна информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за предлаганите от него туристически пакети и услуги. Тази информация се разпространява на сайта на ТУРОПЕРАТОРА - https://niamavreme.bg/.

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това. Промените ще бъдат отразявани на сайта на ТУРОПЕРАТОРА  .

 

РЕЗЕРВАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ  

3. Резервацията представлява писмено заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА и се извършва чрез:

• заявка чрез резервационната система на ТУРОПЕРАТОРА на niamavreme.bg . ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за верността на данните, които са му предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и каквито и да е други грешки при резервация, които са резултат от поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ или непредотвратими и извънредни обстоятелства.

Резервацията се договаря между ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ - страна по този договор, като последният поема задължението да уведомява за получените от него съобщения всички трети лица, които се ползват от този договор, ако има такива. ПОТРЕБИТЕЛЯТ – страна по този договор, декларира, че е упълномощен от третите лица – туристи, да ги запише за пътуването по настоящия договор и да изрази съгласие за обработването на личните им данни тогава, когато е необходимо.

4. Резервация, извършена чрез Сайта на ТУРОПЕРАТОРА

4.1. Поръчките в niamavreme.bg  се извършват, като след разглеждане на желаната туристическа оферта в съответната страница, потребителят заявява желанието си за ползване на желаната оферта(услуга), чрез бутон "Купи сега", находящ се в горен десен ъгъл на всяка оферта.

4.2. Заявката за резервация по желана оферта с бутон "Купи сега" може да се извърши само ако офертата е валидна.При заявка за резервация по желана оферта чрез бутона "Купи сега", потребителят следва последователно да въведе следното:

• потребителят да се регистрира или да влезе в информационната платформа, чрез своят персонален електронен адрес /e-mail/ и парола и/или чрез предвидената вход/регистрация с подсигурен достъп чрез социалната мрежа Facebook.;

• да направи избор на платежна система/начин на заплащане на закупената услуга и да извърши преводно нареждане за съответната сума. Комисионните и таксите на Банки, се заплащат допълнително от ПОТРЕБИТЕЛЯ при тарифи на съответния кореспондент на транзакцията. При попълване на информацията по тази точка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде подпомаган от предоставени писмени разяснения на избраната от него платежна система, а при необходимост може да се обърне за съдействие и към администраторите на сайта, които поддържат платежната система.

• да потвърди изрично съгласието си, след като се запознае и приеме настоящите Общите условия на ТУРОПЕРАТОРА, както и условията на предложената туристическа оферта, чрез предвидените способи; поставяйки маркер в поле „Съгласен съм и приемам общите условия на сайта“, в заявката си ПОТРЕБИТЕЛЯТ определя променливите (избираемите) елементи на настаняването/пътуването според изискванията си и според възможностите за избор на такива за конкретното настаняване/пътуване. Подаването на онлайн заявка има характера на предложение за сключване на договор от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

• Потвърждението за заплатена поръчка/резервационна бланка заедно с настоящите Общи условия съставляват сключения с ПОТРЕБИТЕЛЯ договор за настаняване/туристически пакет. 

• Договорът се счита за сключен от момента на изпращане на плащането и получаване на Потвърждението за заплатена поръчка/резервационна бланка от ПОТРЕБИТЕЛЯ. За място на сключването на договора се счита адресът на управление на Валео Травъл.

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи договор на хартия, ако е поискал това по e-mail.

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе чрез интерфейса на сайта данните си и тези на пътуващите с него лица, в най-кратък срок след получаване на потвърждението за плащане на поръчаната от него услуга и покана за въвеждане на данни. Ако в следствие на забавянето на въвеждането на данните от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ се осуети навременното резервиране на поръчаните от него услуги, отговорността за междувременното им поскъпване или изчерпване е на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5. Преди сключването на договора за туристически пакет: 

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ТУРОПЕРАТОРА при сключване на договора в писмен вид, ако услугата ще се ползва от туристи с увреждания или с ограничена подвижност. 

5.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценява дали може да се ангажира с изпълнението им или не. 

5.3. В случай, че  ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по 5.1. и 5.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже да се съобрази с недекларираните факти и обстоятелства и да не ги вземе предвид при изпълнението на договора.

5.3.a. В договора за туристически пакет се включват основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ПОТРЕБИТЕЛ.

5.3.б. Ако не е уговорено друго, счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от ПОТРЕБИТЕЛЯ най-късно до  7 дни преди началото на пътуването, освен ако не е уговорено друго.

5.3.в. В цената  на  пътуването  не  са  включени следните разходи:  цената на входните билети  за  туристическите  обекти,  музеи, корабчета,  фериботи, използването  на  обществен превоз  за  някои  градове, консумираните напитки  в  автобусите  или самолетите (освен   в  случаите,  когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка)

 

ЦЕНИ, ОТСТЪПКИ И ПЛАЩАНЕ

6. В условията на всяка програма са включени цените за туристическите услуги влизащи в нея.Обявените цени са в лева. 

7. Допълнителните туристически услуги, които се заявяватотделно след резервация на основния туристически пакет, могат да са с по-висока цена, отколкото когато са част от пакета.

8. В зависимост от условията в офертата, плащането на цената може да се извърши еднократно или разсрочено, в брой, по банков път или с кредитна/дебитна карта, както на място в офиса, така и онлайн чрез информационната платформа на ТУРОПЕРАТОРА.

9. Възможностите за разсрочено плащане са посочени подробно за всяка оферта/програма отделно.

10. След заявяване на услуга чрез интерфейса на Сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати предвидения в съответната оферта депозит за описаните  услуги. В противен случай, Договорът не се счита за сключен.

11. Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен до 30 дни преди датата на първата услуга, ако не е договорено друго. При неизпълнение на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за анулиран по негова вина.

12. При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията. Това важи и за промени и неустойки по резервацията.  

13. Подробна информация може да намерите в секцията „Начини на плащане“ на нашия сайт.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

14. При пътуване извън България ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и Република България.  

15. Необходими документи при задгранични пътувания:

15.1. Валиден задграничен паспорти медицинска застраховка за периода на пътуването, когато такава е предвидена като задължителна.

15.2.За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта. За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните консулски служби.  

15.3.За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверената декларация на български и английски език от другия (или двамата)родител, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. При необходимост и по усмотрение на компетентните органи, може да се наложи да се представят и копия, поради което следва да се носят по време на програмата.По всички програми,  деца под 18 г. следва да имат валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

15.4.За туристически пакети в рамките на Европейския съюз - Европейска здравна карта или медицинска застраховка за периода на пътуването.

15.5.Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.

16. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги описани в Договора.  

18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава електронен ваучер при заплащане на пълната стойност на програмата и заявените допълнителни услуги.

19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.  

20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.  

21. При организирани индивидуални/групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство, както и началото на съответната туристическа обиколка/атракцияса изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението.  Във всички превозни средства ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва правилата за хигиена и безопасност, в това число стриктно съблюдаване правилата за пушене и почивки.

22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва максимално допустимото тегло за багаж, установен от съответната автобусна/ самолетна компания - превозвач. В случай на надвишаването му и при поискване от съответната автобусна/ самолетна компания - превозвачПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заплати такса.

23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при непроведено пътуване да върне сертификата за сключената застраховка.  

24. При програми с въздушен транспорт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да има поименен самолетен билет/бордна карта. Необходимо правилното изписване на латиница на имената на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съобразено с начина на изписване в документите за самоличност, както и предоставяне на всички други данни, които се изискват във връзка с пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам носи отговор предоставената информация да е вярна, точна и пълна, като ако не е подадена такава, то всички неудобства и щети (в това число и отказ на превозващата компания за ползване на услугата), породени от това са за негова сметка.

25. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на настоящите Общи условия и договора туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и описани по-горе, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

25.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА.

25.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и за вреди, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нанесъл на трети лица по време на пътуването.

25.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение на програмата, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини.

26. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващи по-специално, като:

26.1. осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;

26.2. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.

27. Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.

28. В определени случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да е задължен да има сключена застраховка“Медицински разходи при болест и злополука”, като тогава ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява сключването на такава /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/

28.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се освобождава от задължението си, ако представи валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. 

28.2. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане. 

29. За пътуванията в държави за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./.  

29.1. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу съответното доплащане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите му в съответните дипломатически служби. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от съответната служба документи, както и да заплати таксите за визата.  

29.2. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в съответната дипломатическа служба на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуване по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.  

29.3. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответната дипломатическа служба и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА.  

29.4. В случай на отказ от страна на съответната дипломатическа служба, платените от такси за издаване на визата остават за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и 100 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. Предварително платена първа нощувка.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА:

30. Когато преди началото на изпълнение на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

30.1. „Съществени клаузи“ от договора за туристически пакет са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване, специфичните изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, приети от ТУРОПЕРАТОРА, както и други условия, съгласно чл.82, ал.1, т.1 от Закона за туризма.

30.2. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

31.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право: 

31.1.а. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената 

31.1.б. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. 

31.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ  трябва да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3 дневен срок от получаване на уведомлението по предходния член, но не по-късно началната дата на пътуването.

31.3. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3 дневния срок по предходната алинея, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

32. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере по предходната точка да се откаже от договора, той има право: 

32.1. да приеме друг пакет от същото или по-високо качество, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е в състояние да му предложи такова, или

32.2. да приеме туристически пакет от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

32.3. да прехвърли правата си по договора за туристически пакет на трето лице, без това да включва тези права, които са непрехвърлими – визи, свидетелства и др., и тези, за чието прехвърляне се изисква съгласието и на други лица, освен ТУРОПЕРАТОРА;

32.4. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.

33. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право на увеличение на цената на туристическия пакет, единствено при увеличение на:

33.1. цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

33.2. размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища; обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

34. При промяна на цената:

34.1. Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи;

34.2.Цената се увеличава с толкова, колкото е поскъпнала от момента на сключване на договора себестойността на предлаганата от ТУРОПЕРАТОРА услуга, без да се увеличава печалбата;

34.3. Увеличаване на цената с повече от 8% се счита за значително изменение на договора;

34.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за увеличението най-късно до 20 дни преди началната дата на туристическия пакет, като уведомлението трябва да е на траен носител и да съдържа обосновка за увеличението, написана по ясен и разбираем начин.

34.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска съответно намаление на цената, ако стойностите по чл.42 са се намалили.

35. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа на пристигане, когато пътната обстановка или поведението на превозвача го налагат. 

36. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изменя договорените с ПОТРЕБИТЕЛЯ места за настаняване, ако, поради независещи от него причини, нощувките при тях са невъзможни. ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира в такива случаи да ангажира места за настаняване, с равностойни или по-добри условия и разположение.

37. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите, когато това се налага за по-добро им протичане.

38. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя и други несъществени клаузи от договора, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това.

39. В случай, че по време на пътуването стане невъзможно изпълнението на значителна част от услугите ТУРОПЕРАТОРЪТ предприема всички подходящи мерки за продължаване на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ, и го обезщетява при наличие на разлика между уговорените и действително предоставените услуги.

Когато не е възможно да се вземат подходящи мерки по предходното изречение или те не се приемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ поради основателна причина, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да:

39.1. осигури транспорт до началния пункт на пътуването или до друго договорено място, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя, и

39.2. обезщети потребителя за нанесените вреди.

Ако невъзможността да се продължи пътуването е по причина, която се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има задълженията по този член, но разноските са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

40. Ако по желание на ПОТРБИТЕЛЯ трябва да бъдат предприети промени в договора или условията на пътуването след неговото потвърждаване, той трябва да компенсира ТУРОПЕРАТОРА за направените допълнителни разходи, възникнали в следствие на промяната. 

41. При по - незначителни промени се начислява само такса за обработване в размер на 40 лева общо за пакета. 

42. В разумен срок преди началото на изпълнение на туристическия пакет, но не по-малко от не по-късно от 7 дни преди датата на отпътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си по пакета на трето лице, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомен предварително за промяната. Прехвърлянето става факт с подписване на нов договор между третото лице и ТУРОПЕРАТОРА, освен ако в индивидуалния договор не е уговорено друго. Ако прехвърлянето коства допълнителни разноски, те трябва да се платят от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключването на договора.

43. Смяната може да бъде отказана, ако другото лице не отговаря на изискванията за пътуването или ако участието му е в противоречие със законови разпоредби, с морала или ако не бъдат заплатени допълнителните разноски, възникнали в следствие на промяната. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за изпълнение на задълженията по договора. 

44. Третото лице декларира при сключването на договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. 

45. Потвърдената цена за самолетен билет е свързана с моментното му издаване. В случаи на промяна се калкулират разходи, които се заплащат допълнително и зависят от политиката на съответната авиокомпания. Това важи и за цялостната цена когато полетите се комбинират и с наземен транспорт. 

46. Всички промени и отказ от пътуването се документират на траен носител. 

 

УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ 

47. Настоящите правила се прилагат за услугата „настаняване“, независимо дали тя се предлага отделно или като част от туристически пакет. Правилата на туристическите пакети се прилагат съответно и при хотелското настаняване, освен ако не е уговорено друго.

48. ТУРОПЕРАТОРЪТ представя в своите публични оферти и договоря с ПОТРЕБИТЕЛЯ настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.  

49. Извършването на резервация в рамките на 7 календарни дни преди планираната дата за туристическата услуга, е възможна само при наличие на свободни места, като в този случай потребителят следва с резервацията да заплати пълната стойност на резервираната туристическа услуга, за да същата да се счита за обвързваща страните.

50. Цена за настаняване:

50.1. Основната цена по всяка оферта е за потребител настанен на редовно легло в двойна стая / ако не е упоменато друго/.  

50.2. Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.  

50.3. Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван и е подходящо за ползване най - вече от деца.  

51. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да има предвид, че настаняването в туристическите обекти, освобождаването, както и настаняването на домашни любимци е според условията на обекта, като потребителя следва да се запознае подробно с тези условия преди резервиране на настаняването, като ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията, както и за санкции свързани с ненавременното освобождаване на туристическите обекти.

52. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако:

52.1. Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;

52.2. Хотел,описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица;

 

АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ  

53. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в договора, пакетът се смята за анулиран по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.  

54. При туристически пакети ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв сред останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на пътуването, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на ТУРОПЕРАТОРА или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятстваното протичане на пътуването. В такъв случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.  

55. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в договора или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и др./  

56. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените невъзстановими разходи / невъзстановими депозити, платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените невъзстановими разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.  

57. Когато пътуването не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми записаните вече ПОТРЕБИТЕЛИ, чрез лицата подписали договора в срок, както следва:

57.1. 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни;

57.2. 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

57.3. 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-малка от два дни

58. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнени или неточно изпълнение на настоящия договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:  

58.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ, т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;  

58.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;  

58.3. За туристически и други услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им билети: фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др.

58.4.непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на потребител от организирана група и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.

59. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ в следствие на неизпълнение на договора за туристически пакет се ограничава, както следва: 

59.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за вреди в максимален размер до 3 пъти стойността на туристическия пакет, изчислен за 1 турист; 

59.2. когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услуги по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, то и отговорността на ТУРОПЕРАТОРА се ограничава в съответствие с разпоредбите на тези договори; 

60. Туроператорът не носи отговорност пред туриста, в случаите на влошаване на неговото здравословно състояние по време на програмата. Отговорността на Туроператора е в осигуряването правото на сключване на застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи. В случай на отказ от пътуването или прекратяване/ анулиране на договора по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако не посочено друго в офертата и/или не е уговорено друго в индивидуалния договор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява платената сума за пътуването, като:

60.1. При самолетните програми удържа стойността на издадения самолетен билет /ако има такъв/ и допълнително удържа следните такси за отказ:  

60.1.a. от деня на подписване на договора до 90 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми – такса в размер на 100 лв на турист.

60.1.б. от 89 до 60 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми - 100% от внесения депозит или 50% от цената на пакета, която от двете стойности е по-голяма.

60.1.в. от 59 до 15 календарни дни преди датата на тръгване - 75% от общата цена на туристическия пакет;  

60.1.г. под 14 дни календарни преди датата на първа услуга - 100% от общата цена на туристическия пакет;  

60.2. При автобусни и други програми или хотелски резервации:

60.2.а. от деня на подписване на договора до 90 календарни дни преди датата на първа услуга – 10% от цената на туристическия пакет, но не по-малко от 35 лева на турист.  

60.2.б. от 89 до 60 календарни дни преди датата на първа услуга - 30% от общата цена на туристическия пакет.  

60.2.в. oт 59 до 15 календарни дни преди датата на първа услуга - 50% от общата цена на туристическия пакет;  

60.2.г. под 14 календарни дни преди датата на първа услуга от пакета - 100% от общата цена на туристическия пакет;  

61. В случай на отмяна на пътуването и прекратяване на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА, той възстановява платената сума за пътуването, а, ако отмяната е по вина на ТУРОПЕРАТОРА, той допълнително изплаща следните неустойки:  

61.1. от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на тръгване– 2 % от пакетната цена на туристическия пакет; 

61.2. от 59 до 30 календарни дни преди датата на тръгване– 3 % от пакетната цена на туристическия пакет; 

61.3. от 29 до 14 календарни дни преди датата на тръгване - 5% от пакетната цена на туристическия пакет; 

61.4. под 14 дни календарни преди датата на тръгване - 7% от пакетната цена на туристическия пакет; 

62. В случай на отмяна на пътуване поради отменен самолетен полет, когато той се осъществява от нискотарифни авиолинии (low-cost), ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема част риска от неосъщественото пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платената сума за пътуването, като си удържа направените невъзстановими разходи – под формата на платени невъзстановими депозити за настаняване, такси и други, до размера от 400лв. за всеки турист.

63. С подписването на общите условия към договора за туристически пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с възможността за сключване на застраховка „Отмяна от пътуване”.  

РЕКЛАМАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ

64. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги. 

65. Всички рекламациитрябва да бъдат предявени от туриста на мястото на нарушението или без необосновано забавяне пред ТУРОПЕРАТОРА или негов представител/доставчик. ПОТРЕБИТЕЛЯТ съставя протокол, в който се описват оплакванията му и те се предявяват на ТУРОПЕРАТОРА. 

66. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предприеме всички разумни мерки за констатиране и отстраняване на несъответствието между предоставената от него услуга и уговореното в Договора за туристически пакет.

67. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предоставя възможност да потърси компенсация –чрез рекламация в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието.  

68. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА писмена рекламация по образец (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ от служител на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА), съставения констативен протокол, подписан от представител на ТУРОПЕРАТОРА, екземпляр от договораи други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.  

69. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.  

70. В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на ТУРОПЕРАТОРА за предявяване на претенциите на ТУРОПЕРАТОРА към контрагента.

70.1. В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, получените от ПОТРЕБИТЕЛЯ компенсации от контрагента се приспадат от дължимото от ТУРОПЕРАТОРА на това основание.

70.2. Това правило се прилага и при отговорност за връщане на заплатени суми, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ вече е получил такива от контрагент на ТУРОПЕРАТОРА като компенсация за неизпълнената услуга, за която се дължи връщане на платени суми.

71. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в следствие на несъответствия между договора за туристически пакет и предоставената услуга, ако:

71.1. Не е бил уведомен своевременно от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

71.2. Е бил уведомен, но е отстранил несъответствието, преди да произтекат каквито и да е вреди за ПОТРЕБИТЕЛЯ

71.3. Отстраняването на несъответствието е било невъзможно

71.4. Отстраняването на несъответствието е било свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги

71.5. Когато липсата на съответствие се дължи на пътуващия.

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

72. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма. 

73. При желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се свърже с представител на ТУРОПЕРАТОРА на място по време на провеждане на пътуване, включително и когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, могат да се използват спешните телефони, посочени на сайта на ТУРОПЕРАТОРА или e-mail: [email protected].

74. Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при e-mail и факс кореспонденция, ако тя бъде отправена до следните адреси и координати:

74.1. за ТУРОПЕРАТОРА: адрес: в гр. София, 1404, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Майор Първан Тошев 21-23, e-mail: [email protected]

74.2. за ПОТРЕБИТЕЛЯ – посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ в договора за туристически пакет координати или посредством друга кореспонденция между страните, включително електронна.

75. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България. 

76. При спор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби, петиции и други отправени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до него. Ако потребителят не е удовлетворен от рекламацията, може да се обърне към следните институции за алтернативно разрешаване на спорове:

Обща помирителна комисия към КЗП, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, e-mail: [email protected]

77. Електронната платформа на Европейската комисия за онлайн решаване на потребителски спорове, която е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr

78. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.

 

Търси хотел

Абонамент за оферти

Ваучер за подарък
На море през Май и Юни! 1 нощувка, All Inclusive в Chrousso Village, Халкидики, Гърция